Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego Agnieszka Guja

Definicje

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zwrotu – formularz doręczany Klientowi wraz z wyrobem, przy pomocy którego Klient może odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej korzystający z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu, będący potencjalnym nabywcą wyrobów w nim oferowanych.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.agnieszkaguja.com, którego administratorem i właścicielem jest Agnieszka Guja prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Guja.

Sprzedawca – Agnieszka Guja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Guja pod adresem 4 Arleston Lane, TF1 2LT Wellington, Telford, England

System PayPal – system umożliwiający wysyłanie i otrzymywanie płatności poprzez Internet przez osobę dysponującą adresem e-mail. Płatność dokonywana jest przy użyciu karty kredytowej bądź ze środków zgromadzonych na wcześniej założonym koncie PayPal, które można zasilać przelewami z konta bankowego lub innego konta PayPal.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wyrobu oferowanego w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.agnieszkaguja.com, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie indywidualne – zamówienie obejmujące wykonanie konkretnego wyrobu o parametrach i właściwościach określonych przez Klienta, jeśli wyrób taki nie znajduje się w aktualnej ofercie Sklepu; zamówić indywidualnie można jedynie wyrób rękodzieła artystycznego.

§1.
Składanie zamówień

 1. Klient zainteresowany nabyciem wyrobów oferowanych w Sklepie internetowym składa zamówienie poprzez zaznaczenie, a następnie akceptację wyrobu, jakim jest zainteresowany. Wyrób ten umieszczany jest w jego „koszyku”.
 1. Sklep dopuszcza również, aby zamówienie danego wyrobu złożone zostało e-mailem pod warunkiem przesłania danych potrzebnych do jego realizacji na adres e-mail: kontakt@agnieszkaguja.comZamówienia indywidualne składane są wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.
 1. W przypadku zamówienia składanego za pomocą e-maila Klient zobowiązany jest podać co najmniej swoje: imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania lub firmę przedsiębiorstwa oraz adres jej siedziby, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, nazwę wyrobu oraz ilość zamawianych sztuk. Złożenie przez Klienta Zamówienia indywidualnego poza danymi wskazanymi w zdaniu poprzednim wymaga podania parametrów charakteryzujących zamawiany wyrób pozwalających na jego wytworzenie, takich jak np.: materiał z jakiego ma zostać wykonany, rozmiar, kolor itp.
 1. Informacje dotyczące wyrobów umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez złożenie zamówienia w sposób zgodny z w/w zasadami Klient składa ofertę kupna określonego wyrobu. Złożenie zamówienia w inny sposób jest nieskuteczne i nie będzie prowadzić do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na skutek potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą e-maila. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 2 Dni roboczych od dnia jego wpływu lub odmówić przyjęcia zamówienia w tym terminie, jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane zgodnie z warunkami Regulaminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia indywidualnego, Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na złożone zamówienie za pomocą e-maila w najkrótszym możliwym terminie informując czy jego realizacja jest możliwa oraz podając jej warunki. W takim przypadku zawarcie Umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu przez Klienta woli zamówienia wyrobu na warunkach określonych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo odmówić zawarcia Umowy po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji określających warunki jej realizacji.
 1. Przez zawarcie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć umówiony wyrób do Klienta i przenieść na niego własność wyrobu, zaś Klient zobowiązuje się do odbioru wyrobu i zapłaty umówionej ceny.

§2.
Formy dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione wyroby na adres dostawy wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta. Brak jest możliwości odbioru wyrobu bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, Sprzedawca nie posiada również punktów sprzedaży bezpośredniej.
 1. Zarówno na terytorium, jak i poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamówione wyroby dostarcza zgodnie z wyborem Klienta Poczta Polska lub podmiot świadczący usługi kurierskie. Dostawa jest realizowana na warunkach określonych przez podmiot, któremu wykonanie tej usługi zostanie zlecone.
 2. Termin dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówienia oraz od wybranej przez Klienta formy płatności.
 1. Czas realizacji zamówienia wyrobów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu wynosi 2-7 Dni Roboczych licząc:
  • od dnia otrzymania zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem;
  • od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty płatności z tytułu zakupu wyrobu – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą płatniczą;
  • od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty od systemu PayPal,
 2. Czas realizacji Zamówienia indywidualnego uzgadniany jest każdorazowo z Klientem, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem Umowy sprzedaży jest wyrób, który będzie wytwarzany dopiero po złożeniu przez niego zamówienia. Okres realizacji zamówienia może przekroczyć termin 30 dni.
 1. Koszty dostawy wyrobów uzależnione są od dokonanego przez Klienta wyboru odnośnie podmiotu, któremu dostarczenie wyrobu zostanie zlecone oraz formy płatności. Klient informowany jest o kosztach dostawy zawsze przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapłatę za zamówione wyroby:
  • gotówką, za pobraniem;
  • przelewem bankowym;
  • przy pomocy systemu PayPal;
  • szybkim przelewem realizowanym on-line lub kartą płatniczą przy pomocy zewnętrznego wobec Sklepu systemu realizacji płatności.
 2. Klient decyduje się na formę płatności przy składaniu zamówienia. W przypadku Zamówienia indywidualnego, Klient decyduje się na formę płatności w chwili jego potwierdzenia.
 3. Wyroby, za które płatność nastąpi za pobraniem zostaną wysłane na adres dostawy podany w zamówieniu, zaś Klient zobowiązany jest zapłacić za towar gotówką do rąk upoważnionego pracownika podmiotu dostarczającego wyroby. Zapłata całej należnej Sprzedawcy kwoty z tytułu realizacji zamówienia warunkuje wydanie wyrobu Klientowi.
 4. Klient nie może skorzystać z formy płatności gotówką za pobraniem w przypadku, gdy:
  • wskazany przez Klienta adres dostawy znajduje się poza granicami Polski;
  • przedmiotem realizacji jest Zamówienie indywidualne.
 5. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest uiścić całą wymaganą kwotę na podany rachunek bankowy Sprzedawcy wskazując w tytule przelewu informacje wymagane przez Sprzedawcę. Przy płatności przelewem zamówienie będzie realizowane po stwierdzeniu przez Sprzedawcę wpływu na jego rachunek bankowy kwoty zgodnej ze złożonym zamówieniem.
 6. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemu realizacji płatności, niezależnie od wybranej formy płatności oferowanej przez system jest ona realizowana zgodnie z zasadami jego działania.
 7. W odniesieniu do Zamówień indywidualnych, Klient opłaca 100% wartości zamówienia (przedpłata) po uzgodnieniu z nim warunków i potwierdzeniu przez Sklep terminu realizacji jego zamówienia oraz ceny. Tylko dokonanie na rzecz Sklepu wpłaty całej wartości zamówienia skutkuje rozpoczęciem jego realizacji.

 

§3.
Formy płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapłatę za zamówione wyroby:
  • gotówką, za pobraniem;
  • przelewem bankowym;
  • przy pomocy systemu PayPal;
  • szybkim przelewem realizowanym on-line lub kartą płatniczą przy pomocy zewnętrznego wobec Sklepu systemu realizacji płatności.
 1. Klient decyduje się na formę płatności przy składaniu zamówienia. W przypadku Zamówienia indywidualnego, Klient decyduje się na formę płatności w chwili jego potwierdzenia.
 1. Wyroby, za które płatność nastąpi za pobraniem zostaną wysłane na adres dostawy podany w zamówieniu, zaś Klient zobowiązany jest zapłacić za towar gotówką do rąk upoważnionego pracownika podmiotu dostarczającego wyroby. Zapłata całej należnej Sprzedawcy kwoty z tytułu realizacji zamówienia warunkuje wydanie wyrobu Klientowi.
 1. Klient nie może skorzystać z formy płatności gotówką za pobraniem w przypadku, gdy:
  • wskazany przez Klienta adres dostawy znajduje się poza granicami Polski;
  • przedmiotem realizacji jest Zamówienie indywidualne.
 1. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest uiścić całą wymaganą kwotę na podany rachunek bankowy Sprzedawcy wskazując w tytule przelewu informacje wymagane przez Sprzedawcę. Przy płatności przelewem zamówienie będzie realizowane po stwierdzeniu przez Sprzedawcę wpływu na jego rachunek bankowy kwoty zgodnej ze złożonym zamówieniem.
 2. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemu realizacji płatności, niezależnie od wybranej formy płatności oferowanej przez system jest ona realizowana zgodnie z zasadami jego działania.
 3. W odniesieniu do Zamówień indywidualnych, Klient opłaca 50% wartości zamówienia (przedpłata) po uzgodnieniu z nim warunków i potwierdzeniu przez Sklep terminu realizacji jego zamówienia oraz ceny. Tylko dokonanie na rzecz Sklepu wpłaty połowy wartości zamówienia skutkuje rozpoczęciem jego realizacji.

§4.
Odstąpienie od umowy

 1. Klient uprawniony jest do rezygnacji z zakupionego od Sprzedawcy wyrobu w terminie jednego miesiąca od dnia odebrania przesyłki zawierającej wyrób bez podawania przyczyny odstąpienia.
 1. Klient może zrezygnować z wyrobu tylko wówczas, gdy wyrób nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony ani nie nosi śladów używania.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom nabywającym wyrób w trybie Zamówienia indywidualnego.
 1. Klient może zwrócić wyrób odsyłając go Sprzedawcy na adres ul. N tylko łącznie z dowodem jego zakupu oraz prawidłowo wypełnionym Formularzem zwrotu, który doręczany jest Klientowi wraz z wyrobem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu przez Klienta zakupionego wyrobu, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kosztów poniesionych w związku z zakupem wyrobu obejmujących cenę wyrobu oraz koszty wysyłki, jednakże koszty odesłania wyrobu pokrywa Klient. Środki pieniężne należne Klientowi z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaną mu przekazane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego wyrobu.

§5.
Reklamacje

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby sprostać obowiązkowi dostarczenia Klientowi wyrobu bez wad. W przypadku, gdy dostarczony produkt miałby wady, Klientowi Sklepu przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne wyrobu, przez które rozumie się niezgodność wyrobu z Umową sprzedaży.
 1. Klient ma prawo do złożenia Sprzedawcy reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego wyrobu z Umową sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą w szczególności, gdy:
  • wyrób nie ma właściwości, które wyrób tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia wyrobu;
  • wyrób nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  • wyrób nie posiada właściwości lub cech, o których zapewniał Sprzedawca, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • wyrób został Klientowi dostarczony w stanie niezupełnym.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że wyroby oferowane w Sklepie internetowym wytwarzane są w przeważającej większości ręcznie przy użyciu tradycyjnych metod, co pociąga za sobą konsekwencje odnośnie jakości ich wykonania, takie jak np.:
  • naturalna trwałość i właściwości użytkowe wyrobu (bez specjalnej chemicznej czy maszynowej ingerencji mającej na celu „poprawienie” jakości wyrobu),
  • naturalna kolorystyka używanych materiałów, farb i tkanin,
  • wynikająca ze stylu i umiejętności twórcy niepowtarzalna specyfika wykonania poszczególnych wyrobów.
 1. Ręczne wytworzenie wyrobów powoduje, że żaden z nich nie jest identyczny nawet jeśli wykonywane są według tego samego wzorca. Stąd też wyrób nabyty w Sklepie może nieznacznie różnić się od wyrobu tego samego rodzaju prezentowanego w Sklepie.
 1. Zwyczajne konsekwencje ręcznego wykonania wyrobów oferowanych w Sklepie należą do ich natury i nie są uznawane za wady fizyczne wyrobów.
 1. Wyroby prezentowane na zdjęciach umieszczonych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od oryginałów mimo dołożenia przez Sklep należytej staranności przy wykonywaniu zdjęć, co spowodowane jest ograniczeniami technicznymi sprzętu fotograficznego lub monitora urządzenia, za pomocą którego Klient ogląda ofertę Sklepu.
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wyrobu w terminie nie dłuższym niż 2 lata od jego wydania Klientowi. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji zgłaszanej przez Klienta będącego przedsiębiorcą jest zgłoszenie niezgodności wyrobu z Umową niezwłocznie po jej dostrzeżeniu przez Klienta, przy czym Klient – przedsiębiorca zobowiązany jest po odebraniu wyrobu zbadać go na okoliczność występowania ewentualnych wad.
 1. W celu skorzystania z uprawnień związanych ze zgodnością wyrobu z Umową sprzedaży Klient zobowiązany jest na swój koszt przesłać reklamowany wyrób w opakowaniu zapobiegającym jego zniszczeniu i uszkodzeniu podczas transportu na adres:
  ul. Narciarska 21, 05-092 Łomianki, wraz z dokładnym opisem dostrzeżonej wady, terminu jej dostrzeżenia (tylko w przypadku przedsiębiorcy) oraz danymi osobowymi umożliwiającymi kontakt z Klientem.
 1. Do odesłanego Sprzedawcy wyrobu Klient zobowiązany jest dołączyć dowód jego zakupu w postaci otrzymanego rachunku lub też innych dokumentów dowodzących zakupu towaru w Sklepie.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do rozpatrzenia złożonej reklamacji i udzielić Klientowi informacji o podjętej w tym zakresie decyzji bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej wyrób wraz z dowodem jego zakupu.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wyrób zostanie przez Sprzedawcę stosownie do decyzji Klienta naprawiony bądź też wymieniony na wyrób zgodny z Umową sprzedaży. Sprzedawca może sprzeciwić się dokonanemu przez Klienta wyborowi odnośnie sposobu doprowadzenia wyrobu do zgodności z Umową tylko wówczas, gdy jego realizacja jest niemożliwa lub wiązała się dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami w stosunku do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku, gdy naprawa bądź wymiana wyrobu na nowy byłaby niemożliwa lub wiązałaby się dla Sprzedawcy z nadmiernymi kosztami, bądź też Sprzedawca nie zdołałby naprawić wyrobu w rozsądnym czasie, Sprzedawca – stosownie do życzenia Klienta:
  • zatrzyma reklamowany wyrób i zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty zakupu wyrobu;
  • zwróci Klientowi zakupiony wyrób i jednocześnie obniży jego cenę w proporcji odpowiadającej stopniu utraty jego wartości na skutek stwierdzonej wady czy innej niezgodności z Umową.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy:
  • zakupiony wyrób różni się od zamówionego przez Klienta na skutek ustawień lub parametrów monitora, za pomocą którego oglądał on wyrób w Sklepie przed jego zakupem;
  • wady wyrobu powstały z winy Klienta, na skutek nieprawidłowego użytkowania wyrobu, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, przechowywania w nieodpowiednich warunkach itp.,
  • uszkodzenia wyrobu powstały na skutek jego prawidłowego użytkowania i są oznakami jego normalnego zużycia.
 1. Koszty zapakowania i przesłania do Sprzedawcy wyrobu reklamowanego ponosi Klient, przy czym w przypadku uwzględnienia reklamacji koszty te zostaną zwrócone.

§6.
Prawo autorskie

 1. Szata graficzna Sklepu, logo sklepu, zdjęcia oraz treści umieszczone na stronie internetowej Sklepu są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów strony (np. reprodukcja lub rozpowszechnianie zdjęć wyrobów) bez uprzedniej zgody Sprzedawcy niedozwolona i stanowi naruszenie prawa.
 2. Prace, rzeźby, produkty artystyczne są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich jest bez zgody artysty jest niedozwolone i stanowi naruszenie prawa.

Shopping Cart
Scroll to Top